top of page
Kotwica 1
DSCN0300
DSCN0301
DSCN0313
DSCN0309
DSCN0311
DSCN0308
DSCN0310
DSCN0307
DSCN0306
DSCN0302
DSCN0304
DSCN0305
DSCN0318
DSCN0314
DSCN0312

Mieszkanie, 70 m2, 2008 r.

ul. Bora Komorowskiego 21

Warszawa, Gocław

Nowa, niższa cena!

Cena: 432 100,00 zł

540 100,00 zł

 

Opis:

Forma prawna: Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Forma sprzedaży: Przetarg, termin zgłaszania ofert: 06.03.2017, termin otwarcia ofert 09.03.2017 (kliknij aby zapoznać się z regulaminem)

Powierzchnia: 70,14 m2

Piętro: 14

Pomieszczenia: salon z aneksem kuchennym, 2 sypialnie, łazienka z wc

Rok budowy: 2008

Operat szacunkowy: kliknij aby pobrać

Możliwość zakupu miejsca postojowego w garażu podziemnym

cena: 26 500,00 zł

Nota prawna:

Zgodnie z art. 313 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze - sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Do nabycia od syndyka stosuje się takie same zasady jak do nabycia od komornika, a to oznacza - brak gwarancji, brak rękojmi i niedopuszczalność jakichkolwiek reklamacji po odebraniu rzeczy (art. 879 kpc).

REGULAMIN PRZETARGU nr 2

pisemnego ofertowego na sprzedaż spółdzielczego

własnościowego prawa do lokalu nr 193

położonego w Warszawie (03-982),

przy ul. gen. T. Bora‑Komorowskiego 21

 

1. Postępowanie

Niniejszy regulamin dotyczy przetargu na sprzedaż w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Beaty Jagieły, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy d/s Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt: X GUp 402/16

2. Przedmiot przetargu

2.1 Przedmiotem przetargu jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nr 193, położonego w Warszawie (03-982), przy ul. gen. T. Bora Komorowskiego 21,  dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA6M/00455947/3.

2.2 Przedmiot sprzedaży określony w punkcie 2.1 jest obciążony:

- hipoteką umowną zwykłą, opisaną w dziale IV księgi wieczystej na sumę 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) z terminem spłaty 30.11.2037, zabezpieczającej spłatę kredytu udzielonego Umową nr 17124010403111001016061036 z dnia 27 listopada 2007 r., jako wierzyciela hipotecznego wpisano Bank Polska Kasa Opieki S.A. III Oddział w Warszawie z siedzibą w Warszawie;

- hipoteką umowną kaucyjną, opisaną w dziale IV księgi wieczystej na sumę 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) z terminem spłaty 30.11.2037, zabezpieczającej spłatę odsetek od kredytu udzielonego Umową nr 17124010403111001016061036 z dnia 27 listopada 2007r., prowizji oraz innych kosztów i należności, jako wierzyciela hipotecznego wpisano Bank Polska Kasa Opieki S.A. III Oddział w Warszawie z siedzibą w Warszawie;

- hipoteką umowną kaucyjną, opisaną w dziale IV księgi wieczystej na sumę 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) z terminem spłaty 15.12.2011, zabezpieczającej spłatę kredytu, odsetek, prowizji i innych kosztów banku na podstawie Umowy nr 18/2010/ozb/231765 z dnia 25.03.2010r., jako wierzyciela hipotecznego wpisano Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa z siedzibą w Wołominie.

Wszelkie obciążenia wygasają z chwilą sprzedaży na zasadach wynikających z art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 233 dalej  jako: p.u.).

3. Cena sprzedaży

Minimalna cena brutto sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 193, położonego w Warszawie (03-982), przy ul. gen. T. Bora Komorowskiego 21 wynosi:

432 100,00 zł

(czterysta trzydzieści dwa tysiące sto złotych 00/100)

 

4. Terminy i wymagania formalne

4.1 Oferty dotyczące wskazanego przetargu oferenci winni składać w terminie do dnia: 06.03.2017 osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 100A, X Wydział Gospodarczy d/s Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, bądź przesłane na adres tego sądu listem poleconym, UWAGA! liczy się data wpływu do sądu, a nie data nadania przesyłki.

 

4.2 Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być zamieszczona w zamkniętej kopercie,  a następnie umieszczona w drugiej kopercie. Każda z kopert powinna być zaadresowana do w/w Sądu, z podaniem sygnatury akt X GUp 402/16 i wyraźnym dopiskiem „Oferta przetargowa – Beata Jagieła – ul. gen. T. Bora Komorowskiego 21/193, 03-982 Warszawa – NIE OTWIERAĆ” i zawierać oznaczenie składającego ofertę: imię i nazwisko, a w przypadku przedsiębiorców: dokładną nazwę.

4.3 Każda oferta powinna być podpisana przez oferenta, bądź osoby działające w jego imieniu, a także winna zawierać:

a. Dokładne oznaczenie  składającego ofertę: imię i nazwisko, nr PESEL, miejsce zamieszkania, nr tel. kontaktowego, a w przypadku przedsiębiorców: nazwę, siedzibę oraz formę prawną oferenta, REGON, imię i nazwisko osoby do kontaktu oraz nr tel. kontaktowego.

b. Proponowaną cenę zakupu – nie niższą niż cena wywoławcza.

c. W przypadku przedsiębiorców – aktualne odpisy z właściwych rejestrów lub ewidencji.

d. Wszelkie pełnomocnictwa, zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę oferenta, jego reprezentanta, lub pełnomocnika są one wymagane dla złożenia oferty, lub zawarcia umowy sprzedaży.

e. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu, oraz je akceptuje.

f. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu   i nie zgłasza z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

g. Oświadczenie oferenta, że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on wszelkie koszty i opłaty związane z zakupem przedmiotu przetargu.

h. Oświadczenie, że oferent uważa się za związanego ofertą od chwili złożenia oferty do dnia ,w którym umowa ma być zawarta.

i. Dowód wpłaty wadium.

j. Wskazanie nr rachunku bankowego do zwrotu wadium.

5. Wadium

5.1 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości:

43 000,00 zł

(słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych 00/100 )

na rachunek bankowy masy upadłości Beaty Jagieły w upadłości, nr rachunku: 49 1140 2004 0000 3202 7637 0328

prowadzony przez mBank S.A. najpóźniej do 06.03.2017, UWAGA! liczy się data wpływu na wskazany rachunek bankowy

 

5.2 Wadium przepadnie na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana w drodze przetargu, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie i miejscu wskazanym przez sprzedającego.

5.3 Wadia dotyczące ofert, które nie zostaną wybrane lub które zostały odrzucone z przyczyn formalnych, zostaną zwrócone przez syndyka bez odsetek i oprocentowania w terminie do siedmiu dni od dnia wydania przez Sędziego-komisarza postanowienia zatwierdzającego wybór oferenta.

5.4 Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

 

6. Przebieg posiedzenia w przedmiocie wyboru i zatwierdzenia oferty

6.1 Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi: w dniu 09.03.2017, o godzinie 12:00, w sali nr 120 budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 100A.

6.2 Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego-komisarza i przybyłych oferentów, którzy zobowiązani są okazać dowody osobiste, oraz dokumenty uprawniającą do reprezentacji oferenta.

6.3 Przystępując do przetargu syndyk wykonuje następujące czynności:

a. stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu,

b. ustala liczbę złożonych ofert,

c. sprawdza czy wadium zostało wpłacone przez oferentów,

d. otwiera koperty z ofertami i sprawdza czy oferty odpowiadają warunkom formalnym przetargu, czy zostały złożone w terminie, czy zawierają wszelkie dane niezbędne do identyfikacji oferenta, czy są czytelne i nie budzą wątpliwości.

e. po stwierdzeniu, że złożone oferty spełniają warunki formalne syndyk ustala wysokość złożonych ofert.

6.4 Jeżeli jest tylko jedna oferta spełniająca wymogi formalne, syndyk dokonuje wyboru tej oferty.

6.5 W przypadku, jeżeli przynajmniej dwie złożone oferty spełniać będą warunki formalne syndyk zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia przetargu ustnego. Cenę wywoławczą będzie stanowiła najwyższa zaoferowana cena, a minimalna kwota postąpienia wynosić będzie 1 000,00 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 ).

6.6 Kryterium wyboru będzie najwyższa zaoferowana cena.

6.7 Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia wydania przez Sędziego-komisarza postanowienia zatwierdzającego wybór oferenta zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a całą zaoferowaną kwotę zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na trzy dni przed  podpisaniem umowy sprzedaży na konto bankowe wskazane do wpłaty wadium, UWAGA! liczy się data wpływu środków na konto bankowe.

6.8 Przetarg może być zamknięty bez wybrania jakiejkolwiek oferty.

6.9 Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości bądź części lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

6.10 Wybór oferty przez syndyka wymaga zatwierdzenia przez Sędziego-komisarza.

6.11 W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93. z późn. zm.).

6.12 Operat szacunkowy dotyczący przedmiotu przetargu dostępny jest do wglądu w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 100A, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Regulamin

Kancelaria  Doradcy

Restrukturyzacyjnego

Michała Górnickiego

www.krmg.pl

kontakt@krmg.pl

tel: 784 518 677

2015 - 2016

KRMG Michał Górnicki

ul. Lanciego 13/50, 

02-794 Warszawa

NIP: 7122386990, 

REGON: 363814827

bottom of page