top of page

Spis wierzycieli we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenta.

Przy konsultacjach przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości często pojawiają się pytania dotyczące tego, jakie długi należy ująć w obligatoryjnej części wniosku jaki jest spis wierzycieli, czy można część długów pominąć i spłacić z kwoty wolnej od zajęcia już w trakcie postępowania lub po zakończeniu postępowania.

Rozwiewając wątpliwości odpowiem od razu – wszystkie zobowiązania wymagalne i niewymagalne (lub częściowo wymagalne jak w przypadku kredytów) powinny znaleźć się we wniosku. Należy w tym miejscu wspomnieć, iż wszystkie niewymagalne zobowiązania z chwila ogłoszenia upadłości staną się wymagalne.

Co może grozić dłużnikowi w przypadku nieujęcia we wniosku wierzytelności?

Gdy sąd postanowi umorzyć długi, te nieujawnione – w przypadku, gdy wierzyciel nie będzie uczestniczył w postępowaniu (nie zgłosi wierzytelności do listy) – nie zostaną umorzone. Jest to ta „łagodniejsza” konsekwencja niewpisania wierzyciela na listę wierzycieli we wniosku.

Gdyby jednak brak umorzenia był jedyną konsekwencją, nie było by potrzeby ujmować na liście wierzytelności, których sąd nie umorzy, czyli:

  • zobowiązania o charakterze alimentacyjnym,

  • zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,

  • zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,

  • zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie,

  • zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem.

Jednak i te zobowiązania należy ująć w związku z drugą konsekwencją, znacznie bardziej dotkliwą, czyli umorzeniem postępowania w związku z ujawnieniem przesłanki do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości po ogłoszeniu upadłości. A taką właśnie przesłanką jest fakt podania niezupełnych danych we wniosku.

Oczywiście należy zaznaczyć, że sąd nie będzie działał automatycznie i nie umorzy postępowania jeżeli niezupełność nie jest istotna lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Jeżeli ktoś zapomniał ująć we wniosku małej kwoty z niezapłaconej faktury za telefon sprzed kilku miesięcy a jego długi wynikają z wielu kredytów na znaczną kwotę to w mojej ocenie nie będzie podstawy do umorzenia postępowania. Natomiast lepiej zachować staranność przy przygotowaniu wniosku niż później spotkać się z problemem umorzenia postępowania.

W tym miejscu warto wspomnieć, ż umorzenie postępowania w tym przypadku pociąga za sobą kolejny – obok braku możliwości oddłużenia – negatywny skutek jakim jest brak możliwości ogłoszenia przez sąd upadłości konsumenta przez kolejne 10 lat (zgodnie z treścią art. 4914 ustawy Prawo upadłościowe „Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika”).Ostatnie posty
Wyszukaj wg tagów
bottom of page