top of page
Dla kogo jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe przewidziane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które popadły w stan niewypłacalności a ich długi nie powstały (lub istotnie nie wzrosły) umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Ocena umyślności a także rażącego niedbalstwa jest sprawą indywidualną i warto skonsultować się ze specjalistą przed złożeniem wniosku.

bottom of page