top of page
Czy sąd może zakończyć postępowanie bez umorzenia moich długów?

Na wstępie należy wspomnieć, iż zakończenie postępowania może nastąpić „gwałtownie” w wyniku  umorzenia postępowania lub na podstawie postanowienia sądu o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego (lub o umorzeniu długów bez ustalania planu spłaty).

 

W przypadku umorzenia postępowania sąd nie będzie mógł stwierdzić umorzenia długów. Warto jest o tym pamiętać już na samym etapie przygotowywania wniosku o upadłość jak i później, w toku postępowania,  gdy wymagana jest współpraca z syndykiem.

 

W przypadku, gdy sąd wyda postanowienie o umorzeniu długów, to nie będzie ono dotyczyło poniższych zobowiązań:

  • o charakterze alimentacyjnym,

  • wynikających z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,

  • do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,

  • do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie,

  •  do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

 

Jeszcze inną sytuację przewidują przepisy w sytuacji ogłoszenia upadłości z wniosku wierzyciela. Wniosek taki może on złożyć wobec osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą nawet po zaprzestaniu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok.

 

W takim przypadku postępowanie toczy się według przepisów o upadłości konsumenckiej ale długi nie są umarzane w przypadku gdy :

  • dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa

  • ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono na podstawie przepisów ustawy,

  • dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,

  • czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

bottom of page