top of page
Co się dzieje z moim wynagrodzeniem a co z moją emeryturą  po ogłoszeniu upadłości?

W postępowaniu upadłościowym w skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego. Wynagrodzenie – nie zależnie czy na podstawnie umowy o pracę, emerytury czy umowy cywilnoprawnej – jest właśnie majątkiem nabytym w toku postępowania.

 

Wynagrodzenie z umowy o pracę.

 

Zgodnie z treścią ustawy, nie wchodzi do masy upadłości wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej - zgodnie z Kodeksem pracy- zajęciu.

Zajęciu z wynagrodzenia nie podlegają:

 • 40% wynagrodzenia w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych,

 • 50%  wynagrodzenia w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych,

 • minimalne wynagrodzenie za pracę (nie zależnie od powyższych stawek procentowych), przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, ale tylko przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne ( w tym przypadku, jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy).

 

Wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych.

 

Generalnie wynagrodzenie jakie otrzymuje upadły z umów cywilnoprawnych takich jak umowa zlecenia czy umowa o dzieło nie podlegają ochronie takiej jak wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, a co za tym idzie wchodzą w skład masy upadłości w całości.

 

Sytuacja ta jednak ulega zmianie, jeżeli wynagrodzenie z powyższych umów ma charakter periodyczny (wypłacane jest np. co miesiąc) i pełni podobną rolę jak wynagrodzenie za pracę, stanowiąc podstawę egzystencji dłużnika i dając mu środki utrzymania. Wtedy takie wynagrodzenie chronione jest podobnie jak wynagrodzenie o pracę.

 

Emerytura i renta.

 

Zajęciu nie będzie podlegało:

 • 40% emerytury lub renty w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych,

 • 50% emerytury lub renty w razie egzekucji należności z wiązanych z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej, odpłatnością za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych lub odpłatnością za pobyt w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,

 • 75% emerytury lub renty w razie egzekucji innych należności,

 • a także, nie zależnie od stawek procentowych podanych powyżej :

  • 50% kwoty najniższej emerytury lub renty gdy długi mają charakter należności alimentacyjnych, należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 4, c) należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 5, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi;

  • 60% kwoty najniższej emerytury lub renty – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 i 6–9;

  • 20% najniższej emerytury lub renty – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 10.

    

bottom of page