top of page
Jaki majątek przejmuje syndyk?

Syndyk przejmuje i  zarządza całym majątkiem jaki posiada konsument, za wyjątkiem składników wyłączonych spod egzekucji.

 

 Są to, obok części wynagrodzeń i emerytur, m. in:

  • środki pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (zgodnie z ustawą Prawo bankowe),

  • przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;

  • zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca;

  • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych;

  • przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową;

  • przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny;

  • sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele (z wyjątkami);

  • prawa niezbywalne, chyba że możność ich zbycia wyłączono umową, a przedmiot świadczenia nadaje się do egzekucji albo wykonanie prawa może być powierzone komu innemu;

  • świadczenia z pomocy społecznej;

  • należności wypłacone w związku ze śmiercią tytułem zapomogi lub jednorazowego zaopatrzenia pod jakąkolwiek nazwą albo z tytułu ubezpieczenia na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają egzekucji tylko na zaspokojenie tych kosztów.

 

I inne składniki majątkowe oraz świadczenia, które przed egzekucją chronione są przez przepisy m.in. Kodeksu cywilnego.

bottom of page