top of page
Co stoi na przeszkodzie ogłoszenia upadłości konsumenckiej?
 

Najważniejszą przesłanką ogłoszenia upadłości konsumenta jest fakt, iż nie doprowadził on do swojej niewypłacalności lub istotnie nie zwiększył jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

 

Dodatkowo sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:

  • w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,

  • ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono na podstawie przepisu art. 491.20 p.u.,

  • dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,

  • czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

 

Powyższe przesłanki mogą być pominięte przez sąd jeżeli przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

 

Sąd oddali  wniosek o ogłoszenie upadłości także wtedy, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

 

Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości także wtedy, jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

bottom of page