top of page
Co to jest plan spłaty?

Plan spłaty określany jest na zakończenie postępowania upadłościowego przez sąd upadłościowy. W planie określona jest kwota i okres w jakim upadły ma obowiązek regulować zobowiązania uznane na liście wierzytelności i niezaspokojone w toku postępowania .

 

Plan ustalany jest z uwzględnieniem możliwości zarobkowych upadłego, konieczności utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu (w tym ich potrzeb mieszkaniowych) , a także  wysokość niezaspokojonych wierzytelności i realność ich zaspokojenia w przyszłości.

 

Istotny jest także fakt, iż w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego wierzytelności powstałych przed ustaleniem planu spłaty, za wyjątkiem:

  • zobowiązań o charakterze alimentacyjnym,

  • zobowiązań wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,

  • zobowiązań do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,

  • zobowiązań do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie,

  • zobowiązań do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

 

Powyższe wyjątki stanowią grupę zobowiązań, których sąd nie umorzy po realizacji planu spłaty.

 

Realizacja planu spłaty przez upadłego jest raportowana sądowi przez samego upadłego za pomocą corocznych sprawozdań, składanych do końca kwietnia roku następnego po roku którego sprawozdanie dotyczy.

bottom of page